"Praktyka zagraniczna formą poznania europejskiego rynku pracy"

Jednym z projektów realizowanych w naszym technikum był projekt oferujący czterotygodniowy wyjazd 18 uczniów klas trzecich do Malagi.
W stażu wzięli udział uczniowie z pięciu klas o profilach:
-technik informatyk
-technik teleinformatyk
-technik mechatronik
-technik elektronik
-technik elektryk

Opiekę nad naszą grupą sprawowały panie: Katarzyna Cedro i Mariola Leśniewska

Celem projektu było zapoznanie uczestników z warunkami pracy w krajach Zachodniej Europy, z ekonomicznymi zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacją pracy oraz technologiami stosowanymi w przemyśle. Główny cel, to należyte przygotowanie młodzieży do zawodu i świadome kierowanie swoją karierą zawodową. Poprzez odbytą praktykę uczestnicy wzbogacili się o nowe doświadczenia zawodowe, które w przyszłości staną się cenne na polskim rynku pracy, mogą okazać się bardzo pomocne w wyborze przyszłej drogi zawodowej, w tym również wskazywać na możliwości założenia własnej firmy czy ubiegania się o pracę na terenie całej Europy.

Praktyka zawodowa odbywała się w dniach od 14 maja do 8 czerwca 2012 roku.Zadania stażysty:
- aktywne uczestnictwo w przygotowawczych zajęciach pedagogiczno-kulturowo-językowych organizowanych przez Organizację Wysyłającą w kraju,
- aktywne uczestnictwo w zajęciach językowych w wymiarze 20 godzin prowadzonych przez Partnera Hiszpańskiego w pierwszym tygodniu stażu w godzinach popołudniowych,
- przygotowanie materiałów, informacji niezbędnych do realizacji stażu,
- zapoznanie z prawami i obowiązkami uczestnika stażu oraz z regulaminem praktyki,
- przestrzeganie zasad i reguł określonych przez Organizację Wysyłającą i Goszczącą, -prowadzenie dzienniczka praktyk.

Ewaluacja i walidacja stażu:
Sposób realizacji stażu zagranicznego i ocena uzyskana z praktyki przez uczestnika były podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej (w skali 1-6) z przedmiotu praktyka zawodowa.

Kryteriami oceny uczestnika były m.in.:
-organizacja stanowiska pracy ( dbałość o porządek, estetykę i organizację pracy),
-przestrzeganie przepisów BHP,
-trafność doboru narzędzi i przyrządów do wykonania przydzielonego zadania,
-umiejętność posługiwania się narzędziami, przyrządami i urządzeniami,
-trafność doboru materiału przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii wykonania,
-poprawność i estetyka wykonania powierzonego zadania,
-samodzielność wykonania zadań,
-pomysłowość i innowacje przy wykonywaniu zadań,
-zachowanie i kultura osobista podczas całego okresu stażu.Ważnym elementem praktyki była możliwość uzyskania certyfikatu Europass Mobility. Dokument ten będzie wystawiony imiennie na każdego uczestnika, który zaliczył praktykę. Europass Mobility stanowi wartość dodaną w procesie kształcenia zawodowego uczestników praktyki. Bardzo cennymi wartościami po odbyciu praktyki są również:
- pogłębienie umiejętności zawodowych,
- poznanie europejskich standardów pracy,
- poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach zachodnioeuropejskiej gospodarki rynkowej, a także poznanie sposobów radzenia sobie firm z obecną recesją gospodarczą,
- zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w kontaktach zawodowych i osobistych,
- wzrost motywacji do samodoskonalenia, aby zaistnieć na europejskim rynku pracy,
- budowanie poczucia własnej wartości i przełamywanie stereotypów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor: Mirosław Janiszewski